Tổ chức hành nghề luật sư bao gồm: Văn phòng luật sư; Công ty luật